Mesafeli Kira Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş bu kira sözleşmesi; Kaş Kiralık Villam (kiralayan) ile rezervasyona konu olan
konutu rezervasyon yolu ile belirli süreli olarak kiralayan gerçek ve tüzel kişiler
(kiracı) arasında taşınmazın kiralanması amacı ile internet ortamında yapılmıştır.
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 
1-) İşbu mesafeli kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşmenin tarafları işbu sözleşme
tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan
yükümlülükler ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan
ederler.
2-) İşbu sözleşmenin konusunu; kiracının, Kaş Kiralık Villam’a
ait www.kaskiralikvillam.com  internet sitesinden elektronik ortamda tanıttığı
aşağıda nitelikleri, kiralama ücreti belirtilen tatil konutunun kiralanması ve teslimi ile
ilgili Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak
ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
3-) Kiracı, kiralayanın isim, ticaret unvanı, adres, telefon ve diğer erişim bilgileri,
kiralamaya konu olan tatil konutunun özellikleri, vergiler dahil olmak üzere kiralama
fiyatı, kiralanma süresi, ödeme şekli, konutun teslim koşulları, kiralanan tatil
konutunu ile ilgili ön bilgiler ve ‘‘cayma’’ hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl
kullanılacağı, şikayet ve itirazları iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda
açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde kiralayan tarafından
bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal
ve sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
4-) www.kaskiralikvillam.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme (iptal şartları,
gizlilik şartları) ve kiracı tarafından talep edilen ve kiralayan tarafından onaylanması
üzerine hazırlanan Rezervasyon Formu iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
REZERVASYON, ÖDEME VE CAYMA HAKKI 
1-) Kiracı, www.kaskiralikvillam.com internet sitesinde yer alan rezervasyon formu,
SMS, telefon veya elektronik posta yolu ile ön rezervasyon yapma imkanına
sahiptir. Ön rezervasyon yapılmasını müteakip kiralayan tarafından, kiracının
bildirmiş olduğu iletişim araçları aracılığıyla rezervasyon teyidi sağlanacaktır.
Teyidin sağlanması halinde ön kiralama işlemi gerçekleşmiş olacaktır.
2-) Ön kiralama işleminin tamamlanmasından itibaren 1(bir) iş günü içinde toplam
kira bedelinin %30’u (otuzu) havale ve ya EFT yolu ile yapılacaktır. İşbu maddede

yer alan ön ödemenin, süresi içinde yapılmaması halinde rezervasyon yapılmamış
sayılacak ve sözleşme kendiliğinden sona erecek olup kiralayan, söz konusu konut
için yeni rezervasyon alma hakkını kullanacaktır.
3-) Ön ödemenin kiralayan tarafından teslim alınması halinde en geç 1(bir) iş günü
içinde kiracıya yazılı olarak rezervasyon onayı gönderilecektir. Söz konusu onay
formu; toplam kiralama ücretini ve ön ödeme miktarını içeren ödeme detaylarını,
kiralanan eve ait bilgileri, kiracıya ait bilgileri ve konuta giriş çıkış tarihlerini
içermektedir.
4-) Ön ödeme haricinde kalan toplam kira bedeli, en geç tatil konutun kiracıya
teslimi tarihinde peşin (nakit) olarak kiralayana ödenecektir. İşbu bedelin
ödenmemesi halinde teslim gerçekleştirilmeyecek ve kira bedelinin tamamı
kiracıdan talep edilecektir. Kiracının ödeme yapmaması ve ödemeden
kaçınması sebebiyle kiralayanın uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar
kiracıdan talep edilecektir.
5-) Kiralayan rezervasyonu makul bir sebep göstermek ve yazılı olarak bildirmek
suretiyle kiralayanın onaylaması üzerine kira süresinin başlangıcından önce iptal
edebilir.
6-) Kira bedelinin işbu sözleşmede belirtilen tarihlerde ödenmemesi halinde kira
bedeline reeskont avans faizi uygulanarak kiracıdan tahsil edilecektir. Kiralayanın
rezervasyon iptal etme, yeni rezervasyon alma hakkı saklıdır. Bu halde ön ödeme
bedelinin iadesi söz konusu olmayacaktır.
7-) İşbu sözleşmenin, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca belirli tarihte ve
dönemde yapılması gereken konaklama ve eğlence veya dinlenme amacıyla boş
zamanın değerlendirilmesine ilişkin olması sebebiyle kiracı tarafından cayma hakkı
kullanılamaz. Kiracının bu hususu bildiği kabul edilir.
KONUTUN TESLİMİ (GİRİŞ-ÇIKIŞ)
1-) Tatil konutunun teslim tarihi, aksine yazılı belge sunulmadığı sürece
rezervasyon formunda yer alan tarihtir. Teslim tarihinde tatil konutu kiracıya
kontrolleri yapılmış, sağlam ve temiz bir şekilde teslim edilecektir.
2-) Teslim tarihinde tatil konutunda meydana gelebilecek zarar, kayıp ve hasarların
tanzimi için kiralayan tarafından kiracıdan tatil konutunun özelliklerine uygun
düşecek ölçüde depozito bedeli nakit olarak alınacaktır. Tatil konutunun geri teslimi
anında kiralayan tarafından konutta zarar, kayıp ve hasara ilişkin kontrol yapılacak
olup herhangi bir zarar, kayıp ve hasarın oluşmadığı tespit edildiği takdirde
depozito miktarı kiracıya geri ödenecektir. (Yoğunluk sebebiyle depozito iadesi
kiracının bildireceği banka hesabına makul bir süre içinde
yapılabilecektir.) Kiralayan tarafından yapılan kontrollerde konutta zarar, kayıp veya
hasarın bulunduğu tespit edilmesi halinde masraflar depozitodan mahsup

edilecektir. Depozito miktarını aşan bir masrafın doğması halinde ise kiracı aşan
miktardan sorumlu olup, bu miktar kiracıdan tahsil edilecektir.
3-) İşbu sözleşmeye konu konuta giriş saati, rezervasyon formunda yer alan kira
başlangıç günü en erken 16:00 olup en geç 20:00’da bitmiş olacaktır. Belirtilen
saatler dışında kiralayanın onayı olmadığı sürece konuta giriş yapılamayacak olup
söz konusu saatlere uyulması önemle rica olunur.  Söz konusu saatlere
uyulmaması halinde kiracı, ertesi güm mesai başlangıç saatinde konuta giriş
yapabilecektir.
4-) Söz konusu saatlere uyulmaması sebebiyle oluşan konaklama, yeme içme,
güvenlik vb. sorunlardan dolayı kiralayan sorumlu tutulamaz, kiracı bu hususta
kiralayandan herhangi bir talepte bulunamaz.
5-) Konutun geri teslim saati en geç 10:00 olup, bu saatte konutun boşaltılmaması
veya geç boşaltılması sebebiyle kiralayanın uğradığı zararları kiracı ödemekle
yükümlüdür. Bu sebeple söz konusu saatlere uyulması önemle rica olunur.
6-) Konuttan rezervasyon formunda belirtilen tarihten önce çıkmak isteyen kiracı bu
hususu 24 saat önceden kiralayana bildirmek zorundadır. Kiracının kendi isteği ile
tatil konutunu terk etmesi durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
DİĞER HÜKÜMLER 
1-) Kiralayan tarafından internet sitesi üzerinden tatil konutu için maksimum kişi
kapasitesi belirtilmiştir. Belirtilen kapasiteve rezervasyon formunda yer alan
sayıdan fazla kişi kabul edilmeyecek olup söz konusu sayıya çocuk ve bebekler de
dahildir. Söz konusu kurala uyulmaması halinde fazla olan kişi miktarının konutu
terk etmesi istenecek yahut ekstra ücret talep edilecektir.
2-) Rezervasyon kesinleştikten sonra kişi sayısında bir değişiklik yapılması talep
edilecek ise bu durumda kiracının yazılı olarak bu hususu kiralayana bildirmesi ve
kiralayanın yeni kişi sayısını onaylaması halinde değişiklik yapılacaktır. Bu halde
kiralayanın fazlaya ilişkin ücret talep etme hakkı saklı kalacaktır.
3-) Bu madde hükmüne aksi davranış halinde kiralayan, kiracıdan konutu
boşaltmasını, rezervasyon iptalini ve ekstra ücret talep etme hakkında sahiptir.
4-) Mağduriyet yaşanmaması açısından kiralayan tarafından kiracıya gönderilen
rezervasyon formunda yer alan kişi sayısının kiracı tarafından derhal kontrol
edilmesi ve hatalı bir durum varsa aynı gün içinde kiralayana bildirilmesi önemle
rica olunur.
KİRALAYANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-) Kiralayan, tatil konutunu kararlaştırılan tarihte amaçlanan kullanıma elverişli bir
durumda kiracıya teslim etmekle yükümlüdür.
2-) Kiralayan (Kaş Kiralık Villam) tatil konutlarının maliki olmayıp yalnızca konutun
kiralanması amacıyla aracılık faaliyetini yürütmektedir. Kiracıdan alınan bedel
üzerinden komisyon alma suretiyle işlerini yürütmekte olup komisyona ilişkin fatura
düzenler. Komisyon dışında kalan miktar taşınmaz maliki/zilyedine ait olup bu
kısma ait fatura kesilmemektedir. Kiralayan yalnızca kendi kazandığı kara karşılık
fatura kesmekle yükümlüdür, üçüncü şahıs konumundaki gerçek ve tüzel kişilerin
kazandığı kar için fatura kesmez ve bunda da sorumlu tutulamaz.
3-) Kiralama fiyatlarına konuta giriş temizliği bu fiyata dahildir. Havuz, bahçe bakımı
vb. durumlarda kiralayan sorumlu değildir, aksaklık ve eksiklikler taşınmaz
maliki/zilyedi tarafından giderilecektir. Söz konusu bakım hallerinde kiracı, görevli
personelin konuta girmesine müsaade edecektir.
4-) Konutta bozuk, aksak veya kullanılamayacak durumda olan eşyalar kiracı
tarafından derhal kiralayana bildirilmelidir. Kiralayan söz konusu talebin giderilmesi
amacıyla taşınmaz maliki/zilyedi ile iletişime geçip en geç 48 saat
içerisinde giderilmesini sağlayacaktır. Kiralayan, aksaklığın giderilmesinden bizzat
sorumlu olmayıp yardımcı olmayı taahhüt eder. Bildirilmeyen hiçbir sorun sebebiyle
kiralayan sorumlu tutulamaz ve kiracı tarafından herhangi bir hak talep edilemez.
5-) Kiralanan konuta ilişkin vergi, ruhsat vb. yükümlülüklere ait sorumluluk kiralayan
ile taşınmazın maliki/zilyedi arasında çözümlenecek olup kiracıya
yansıtılmayacaktır. Konuta ilişkin elektrik, su, internet, doğalgaz vb. faturalar
kiralayana aittir.
6-) Kiralayan, konutta gerçekleşen hırsızlık, havuzda boğulma, düşme, kol/bacak
vb. uzuv kırılması, yangın vb. afetlerden ve olumsuzluklardan sorumlu değildir. Bu
hususlarda kiracıların önlemlerini almalarını önemle rica olunur.
7-) Bu madde kapsamında konutta hangi hizmetlerin sunulduğu internet sitesi
üzerinden kiracı tarafından dikkatli bir şekilde incelenerek tespit edilmelidir.
KİRACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1-) Tatil konutu, kiralama amacı dışında kullanılamaz.
2-) Kiracı, kendi kusuruyla meydana gelen zararları gidermekle ve konaklama
süresince şahsi ve gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür.
3-) Kiracı, rezervasyon formunda ve sözleşmelerde bildirmiş olduğu bilgilerin
gerçek, güncel ve geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Konuta giriş sırasında

kiracıların kimlik bilgileri sorulacak olup yanlış ve sahte bilgi vermek suretiyle
konaklama yapanlar hakkında işlem yapılacaktır.
4-) Kiracı; tatil konutunu, eklentilerini, bütünleyici parça niteliğindeki eşyaları özenli
ve temiz bir şekilde kullanmakla ve teslim anında da temiz, sağlam bir şekilde iade
etmekle yükümlüdür. Konut içinde herhangi bir alanın kırılması, sökülmesi, yerinin
değiştirilmesi, yetkili servis harici tamirat yapılması gibi durumlarda kiralayan
tarafından temizlik ücreti kiracıdan alınan depozito miktarı içerisinden mahsup
edilerek kiracıdan talep edilecektir.
5-) Konutta oluşan herhangi bir hasarda kiracı derhal kiralayanı haberdar etmekle
yükümlüdür. Kiracı kendi kusurundan kaynaklanan hasarları gidermekle
yükümlüdür. Kiracının kusuruna dayalı hasarın giderilmesi sebebiyle sonraki
rezervasyonun iptal edilmesi, gecikmesi hallerinde kiracı söz konusu bedeli
ödemekle yükümlüdür.
6-) Kiracı kira süresi boyunca, toplumun genel ahlak, hukuk ve örf adet kurallarına
uygun topluma zarar ve rahatsızlık vermeyecek şekilde konaklama yapmaya özen
göstermesi gerekmektedir. Kiracının suç veya kabahat niteliği taşıyan
eylemlerinden bizzat kendisi sorumlu olup kiralayana hukuki/idari/cezai hiçbir
sorumluluk yükletilemez.
7-) Kiracı komşuluk hukukunun gerektirdiği özen çerçevesinde davranmalı ve suç
teşkil eden kanunen yasak olan veya kaçak eşya, madde vb. konutta barındıramaz,
kanuna, genel ahlaka ve örf adete aykırı hiçbir faaliyette bulunamaz. Söz konusu
eylemler sebebiyle kiralayana şikayette bulunulması halinde konutun boşaltılması
istenebilecektir.
8 -) Kiracı, tatil konutunda bulunduracağı kıymetli evrakların, değerli eşyaların ve
paraların güvenliğinden bizzat kendisi sorumludur.
9-) Aksi belirtilmedikçe tatil konutuna evcil/evcil olmayan hayvan kesinlikle kabul
edilmemektedir.
10-) Tatil konutunun kapalı alanlarında sigara ve diğer tütün ürünlerinin içilmesi
yasak olup aksi davranış halinde oluşacak zarar kiracı tarafından giderilecektir.
(leke, is, yangın vb. haller)
11-) Kiralayan, internet sitesi üzerinde belirtilen ve muhafazakar olarak tanımlanan
tatil konutları için yüzde yüz görünmezlik garantisi vermez. Kiracı kendi
mahremiyetini sağlamakla yükümlüdür. Kiralayana bu hususta bir sorumluluk
yüklenemez.
12-) Kiralamadan kaynaklanan her türlü vergi, harç ile KDV kiracı tarafından
ödenecektir.

HİZMETLER HAKKINDA
1-) Konutlara ait yüzme havuzlarının ısıları hava durumuna ve mevsimsel sıcaklığa
göre değişmekte olup kiracının sıcaklık/soğukluk sebebiyle havuza
girememesinden kiralayan sorumlu tutulamaz.
2-) Isıtma sistemi bulunan havuzlu konutlarda ücretli olup olmadığı internet sitesi
üzerinden duyurulmaktadır. Söz konusu havuzlarda elektrik ile ısıtma mevcut olup
su dereceleri 26- 29 santigrat arasında değişiklik göstermektedir. Bu durumun
kiracı tarafından bilindiği kabul edilecektir. Beklentinin karşılanmadığı, elektrik
kesintisi vb. gibi şikayetler kiralayan tarafından dikkate alınmayacak olup ücret
iadesi yapılamaz.
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH
1-) Toplam kiralama ücretinden mahsup edilecek olan ön ödeme bedelinin süresi
içinde kiracı tarafından ödenmemesi halinde sözleşme kurulmamış sayılacaktır. Bu
durumda kiracının herhangi bir talep hakkı doğmayacaktır.
2-) Kiracı, rezervasyonu makul bir sebep göstermek, yazılı ve imzalı olmak üzere
mail aracılığıyla bildirmek suretiyle ve kiralayanın onaylaması üzerine kira süresinin
başlangıcından önce iptal edebilir. Usulüne uygun olmadan yapılan iptal beyanları
geçersiz olup kiracının bedel ödeme borcu muaccel hale geldiğinde kiralayanın bu
husustaki hukuki, cezai ve idari hakları saklıdır.
3-) Kiracının iptal etmiş olduğu rezervasyon tarihi ile tatil konutuna giriş tarihi
arasında 1(bir) ay ve daha az bir zaman kalmışsa kiracı, kiralama bedelinin
tamamını ödemekle yükümlüdür ve yapmış olduğu ön ödeme iade edilmeyecektir.
Kiracının kiralayana herhangi bir bildirimde bulunmadan tatil konutuna giriş
yapmaması halinde de bu hüküm uygulanacaktır.
4-) Kiracının iptal etmiş olduğu rezervasyon tarihi ile tatil konutuna giriş tarihi
arasında 1(bir) aydan fazla zaman varsa bu durumda ön ödeme (%30)
bedeli kiracıya iade edilmeyecektir. Kiracı tarafından kira bedelinin tamamının
ödenmiş olması halinde ön ödeme miktarı haricinde kalan miktar kiracıya iade
edilecektir.
5-) Kiralayanın onaylaması halinde iptal edilen rezervasyon kiracıya farklı bir tarihte
kullandırılabilecektir.
6-) Rezervasyonun iptal edilmesi ve tatil konutunun rezervasyon tarihlerinde
kiralamaya konu olmaması halinde kiracı tüm kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

7-) İnternet sitesi üzerinden toplam kira bedelinin belirli günden önce (30 ile 60
arasında değişmekte olup) ödenmesi emredilen tatil konutlarında ise kira bedeli
kiracıya iade edilmez. Kiracı bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8 -) Kiracının ön ödeme dışında kalan bedeli ödememesi halinde kiralayan
rezervasyonu iptal etme, ve tatil konutuna yeni rezervasyon alma hakkına sahiptir.
Bu durumda kiralayanın almış olduğu ödeme iade edilmeyecektir.
9-) İade ödeme işlemlerinin banka aracılığıyla yapılması sebebiyle ortaya çıkan
zarar, komisyon vb. giderlerden kiralayan sorumlu tutulamaz. Kiralayan söz konusu
miktarı kiracı tarafından ödenen bedelden mahsup edebilecektir.
10-) Kiracının işbu sözleşme hükümlerinden biri veya birden fazlasına aykırı
davranışı sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. Bu sebeple meydana gelen tüm
maddi ve manevi zararlar kiracı tarafından tazmin edilecektir.
11-) Kiralayanın iş bu sözleşmeyi ihlali halinde ise kiracı tarafında mutlaka
kiralayana ihlal bildirilecek ve telafi talep edilecektir. Kiralayan imkanları dahilinde
olan ihlalleri telafi edecektir. Bu hükme dayalı olarak kiracının tatil konutunda
kaldığı süreye ait bedel iadesi yapılmayacaktır.
12-) Kiralayana ait resmi web siteleri (www.kaskiralikvillam.com ‘’ Kaş Kiralık Villam
‘’ kullanıcı isimli resmi instagram ve facebook hesabı ve bu kanallarda belirtilen
telefon numaraları) dışında aynı veya benzer isim kullanmak suretiyle kiralayana ait
logo vb. işaretlerin kullanılması ve hileli işlemlere maruz kalınması halinde kiralayan
sorumluluk kabul etmez. Bu sebeple rezervasyon yaptırma aşamasında güvenilir
ve doğru adres ile iletişime geçmeniz önemle rica olunur.
 
ÖNEMLİ DİĞER HUSUSLAR
1-) Kiracı, kiralama işlemine ilişkin kiralayan tarafından kendisine iletilen onay maili
olmadan rezervasyon yapılmış sayılmaz. Bu hususun kiracı tarafından gözetilmesi
ve kiralama işlemini doğru bir şekilde ve doğru konut için gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir.
2-) Kiracı, işbu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren ortaya çıkan salgın,
ekonomik kriz, enflasyon, devalüasyon, döviz artışı vb. nedenlerle ileride
sözleşmenin günün koşullarına uyarlanmasını talep ve dava edemeyeceğini kabul
eder.
3-) İşbu sözleşmeye konu konutun coğrafi konumu ve mesafe yaklaşık olarak
belirtilmiş olup kiralayan konum konusunda garanti vermez. Bu sebeple kiracının

kiralayandan konutun şehir merkezi, cafe, hastane vb. yerlere uzaklığı hakkında
önceden yazılı olarak bilgi alması önemle rica olunur.)
4-) Kiracı konuta ulaşımını bizzat kendisi sağlayacaktır. Kiralayan, konuta ulaşım
şartları konusunda garanti vermez.(Özellikle yolun bozuk olması, yol çalışması
bulunması, toprak olması, şehir içi ulaşım, havalimanı mesafesi, taksi
olanakları kaza vb. durumlar için kiralayan sorumlu olmayacaktır.)
5-) Kiracı, kiralama süresi boyunca yiyecek, içecek vb. ürünleri kendisi
karşılayacaktır. Kiralayanın bu hususta herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
6-) Konutun yapımında veya dekorasyonunda kullanılan yapay/doğal ürün
ve malzemelerin kiracının fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından rahatsızlığa yol
açması yahut rahatsız etmesi durumunda kiralayan sorumlu olmayacaktır. Kiracının
alerji, kronik rahatsızlık vb. hastalıklarını tetikleyen herhangi bir ürün ve malzeme
hususunda kiralayanı önceden bilgilendirmesi gerekmektedir.
7-) İşbu sözleşme için günlük/haftalık/aylık (6 aydan kısa süreli) olarak kiralamalara
ilişkin olmakla beraber Türk Borçlar Kanunu uygulama alanı bulacaktır.
8 -) Konut kiralayan tarafından yazılı olarak izin verilmediği müddetçe kiracı
tarafından alt kiraya konu edilemeyeceği gibi kira sözleşmesi de
devredilemeyecektir.
9-) İşbu sözleşme, kiralayan tarafından sair yollar ile duyurulan ilanlar, taraflar
arasında yapılan sözleşmeler vb. belgeler bir bütün olarak kabul edilecektir.
10-) Mücbir sebebin varlığı halinde işbu sözleşme ile yüklenen yükümlülüklerin
ifasını engelleyen yahut geciktiren hallerde taraflar bu durumu derhal diğer tarafa
bildirmek suretiyle sözleşme askıya alınabilecektir. Söz konusu sebebin 1 (bir)
aydan fazla sürmesi halinde kiralayan başka uygun tarihe rezervasyon
yapabilecektir.
11-) Konuta giriş tarihi itibariyle mücbir sebebin devam etmesi, kiralamaya konu
konutun kiralamaya elverişli olması, mücbir sebepten etkilenmemesi ve kiralayanın
kabul etmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde yazılı olarak bildirimde
bulunarak ön ödemeyi talep edebilir.
12-) Mücbir sebep ifayı engelleyecek nitelikte olan yangın, su baskını, heyelan,
fırtına, hortum, savaş hali, olağanüstü hal, yaygın şiddet olayları, sokağa çıkma
yasağı, pandemi, yetkili merci kararları,
13-) Taraflar işbu sözleşme süresi içinde Türk Medeni Kanunu’nun gerektirdiği
dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.

14-) Kiracının, kiralayana rezervasyon sırasında vermiş olduğu adres güncel ve
doğru kabul edilecek olup herhangi bir adres değişikliğinde kiracının yeni adresi
değişim tarihinden itibaren 2 (iki) gün içinde kiralayana bildirmesi gerekmektedir.
Taraflar arasında bu madde de belirtilen adresler tebligata esas alınacak olup
Tebligat Kanunu m. 21’e göre tebligatlar geçerli olacaktır
15-) Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik yazılı olarak taraflarca birlikte
yapılması gerekmektedir.
16-) Sözleşmenin yer bakımından uygulanmasında Türk kanunları ve hukuku esas
alınacaktır.  İşbu sözleşmenin kapsamına giren konularla ilgili ortaya çıkabilecek
her türlü uyuşmazlıklarda Kaş İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.
17-) İş bu mesafeli kira sözleşmesi, internette onaylandığı tarihten itibaren hüküm
ve sonuçlarını doğurur.

Arama

Nisan 2024

 • P
 • S
 • Ç
 • P
 • C
 • C
 • P
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Mayıs 2024

 • P
 • S
 • Ç
 • P
 • C
 • C
 • P
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Yetişkin
0 Çocuk
Evcil Hayvanlar

Listeleri karşılaştırın

Compare